ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพระพฤติมิชอบ
face book อบต.หนองัว จ.ตรัง
30 สิงหาคม 2564

10


 

  สแกน QR CODE FACEBOOKอบต.หนองบัว

line อบต.หนองบัว จ.ตรัง
30 สิงหาคม 2564

2


 

สแกน QR CODE line อบต.หนองบัว

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
3 มีนาคม 2564

20


               แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประเภทเรื่องทั่วไป/การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน/กิจการ   ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มายังช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้

               1. ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเอง (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ตำบลหนองบัว  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง)

               2. ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ (100  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองบัว  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  92160)

               3. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์  (สำนักปลัด เบอร์โทร 075-290948)

               4. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ www. obtnongbua.go.th หรือสื่อสังคมออนไลน์  Facebook

               5. รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากหน่วยงานอื่น (เช่น ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  เป็นต้น)