รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560
26 ธันวาคม 2560

11


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
17 ธันวาคม 2558

9


รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เอกสารแนบ
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2556
5 พฤศจิกายน 2557

12


งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2556
ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2556
5 พฤศจิกายน 2557

12


ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2556